• صنایع, پالایشی, تکین, پترولیوم, آذربایجان, قیر, ایران, آذربایجان, قیر صادراتی, راه سازی, جاده سازی, آسفالت, تکین , پترولیوم, تکین پترولیوم آذربایجان, تولیدات صنعتی, آسفالتن, روغن های صنعتی, وکیوم باتوم, تار

  شرکت صنـایـع پالایشی تکـین پتـرولیوم آذربایجان در پاییز سال 1392 و با هـدف فعالیت و نقش آفرینـی در صنـعت نفـت و پالایـش کشـور تاسیـس گردیـد

 • صنایع, پالایشی, تکین, پترولیوم, آذربایجان, قیر, ایران, آذربایجان, قیر صادراتی, راه سازی, جاده سازی, آسفالت, تکین , پترولیوم, تکین پترولیوم آذربایجان, تولیدات صنعتی, آسفالتن, روغن های صنعتی, وکیوم باتوم, تار

  منشـور شـرکـت صنـایـع پالایشـی تـکـین پتـرولیـوم آذربایجان بر اصل احترام به مـحیط زیست و پاسداشت زمین برای نسل های آتی بنا نهاده شده است

 • صنایع, پالایشی, تکین, پترولیوم, آذربایجان, قیر, ایران, آذربایجان, قیر صادراتی, راه سازی, جاده سازی, آسفالت, تکین , پترولیوم, تکین پترولیوم آذربایجان, تولیدات صنعتی, آسفالتن, روغن های صنعتی, وکیوم باتوم, تار

                          ایـجـاد اشـتـغـال در مـناطـق کـمـتـر تــوسـعـه یافـتـه و جـذب دانـش روز دنیـا بـه مـنظـور ارتـقاء سـطـح کمی و کیـفی عـلمی

 • صنایع, پالایشی, تکین, پترولیوم, آذربایجان, قیر, ایران, آذربایجان, قیر صادراتی, راه سازی, جاده سازی, آسفالت, تکین , پترولیوم, تکین پترولیوم آذربایجان, تولیدات صنعتی, آسفالتن, روغن های صنعتی, وکیوم باتوم, تار

  شرکت صنایع پالایشی تکین پترولیوم آذربایجان با بهره گیری از ترکیب و تلفیق تجربه غنی صنعتی و دانش روز دنیا در مدیریت راهبردی خود و با احترام به اصل بومی سازی، پا به عرصه صنعت گذاشته است

منشور شرکت صنایع پالایشی تکین پترولیوم آذربایجان

احترام به محیط زیست و پاسداشت زمین برای نسل های آتی